STO Garant Garantieregeling voor pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en/of losse reisdiensten

STO Garant biedt reizigers een compensatie indien een reisorganisatie wegens financieel onvermogen de geboekte reisdienst niet (volledig en/of tijdig) kan leveren. In deze garantieregeling kunt u terugvinden of u aanspraak heeft op de STO garantie en waar u in dat geval recht op heeft.


In deze garantieregeling gebruiken wij de volgende begrippen:

Certo Certo Escrow B.V., gevestigd te Eindhoven, de bij De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Currence geregistreerde betaaldienstverlener die de derdengeldenregeling waar STO Garant gebruik van maakt uitvoert.
Garantie de garantie die STO Garant biedt aan reizigers.
Garantieregeling deze regeling.
Reisdienst een met u afgesloten pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement of overeenkomst voor één of meer losse reisdiensten, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:500 – 7:513d).
Reisorganisatie de organisatie waar u een Reisdienst heeft afgenomen en die deelnemer is bij STO Garant.
Reissom de vergoeding die u betaalt of heeft betaald voor de Reisdienst.
Stichting Derdengelden Certo Escrow de stichting in beheer van Certo die de Reissom voor de derdengeldenregeling waarborgt.
STO Garant Stichting Take Over, gevestigd te Eindhoven.

Deze begrippen komen overeen met de wettelijke definities van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 1 – Hoe werkt de Garantie?

 1. De Garantie is gebaseerd op de derdengeldenregeling (ook wel escrow-regeling genoemd) tussen u, de Reisorganisatie en Certo. De derdengeldenregeling wordt uitgevoerd door Certo met behulp van een derdengeldenrekening op naam van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Kort gezegd houdt de derdengeldenregeling in dat uw Reissom in bewaring staat bij Stichting Derdengelden Certo Escrow en de Reisorganisatie deze Reissom pas na afloop van de Reisdienst ontvangt. U ontvangt een bevestiging per e-mail van STO Garant zodra uw Reissom in bewaring staat.
 2. In geval van financieel onvermogen van de Reisorganisatie, wordt de door u in waarborg gegeven Reissom aan STO Garant vrijgegeven. STO Garant voert dan de Garantie uit overeenkomstig deze Garantieregeling.

Artikel 2 – Wanneer geldt de Garantie?

 1. U heeft aanspraak op de Garantie indien uw Reisorganisatie als gevolg van financieel onvermogen de Reisdienst niet (volledig en/of tijdig) kan leveren. Van financieel onvermogen is onder meer sprake indien:
  1. het faillissement van de Reisorganisatie is aangevraagd;
  2. de Reisorganisatie c.q. diens aandeelhouder het besluit neemt tot eigen aangifte van faillissement of het aanvragen van voorlopige surseance van betaling;
  3. er ten laste van de Reisorganisatie executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen vier weken is opgeheven;
  4. een verzoek tot toepassing van de procedures van de schuldsaneringsregeling is ingediend voor de Reisorganisatie.
 2. De Garantie geldt voor Reisdiensten ten aanzien waarvan op de factuur is vermeld dat de Garantie van toepassing is en ten aanzien waarvan de Reisorganisatie niet optreedt als doorverkoper, conform art. 7:500 Burgerlijk Wetboek.
 3. De Garantie is enkel van toepassing op Reisdiensten die zijn gesloten op een datum waarop de Reisorganisatie deelnemer was bij STO Garant.
 4. De Garantie is daarnaast enkel van toepassing indien u vóór aanvang van uw Reisdienst de bevestiging per e-mail van STO Garant heeft ontvangen dat uw Reissom in waarborg staat bij Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Artikel 3 – Wat houdt de Garantie in?

 1. Indien de Reisdienst nog niet is genoten draagt STO Garant er zorg voor dat u de voor de Reisdienst reeds betaalde Reissom terugkrijgt, of dat de Reisdienst alsnog wordt uitgevoerd. De keuze hierin is aan STO Garant.
 2. STO Garant kan u een vervangende Reisdienst aanbieden, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de vervangende Reisdienst in prijs afwijkt. Het staat u vrij dit af te wijzen, tenzij de vervangende Reisdienst niet leidt tot een ingrijpende wijziging ten opzichte van de door u afgesloten Reisdienst.
 3. Indien de Reisdienst reeds ten dele is genoten draagt STO Garant er zorg voor dat het resterende deel van de Reisdienst alsnog wordt uitgevoerd, of dat de betaalde Reissom naar rato wordt terugbetaald.
 4. Ingeval de Reisdienst personenvervoer omvat én de Garantie wettelijk verplicht van toepassing is op de Reisdienst, zorgt STO Garant eveneens voor repatriëring naar het vertrekpunt van de Reisdienst en, indien nodig, voor accommodatie in afwachting van de repatriëring en de betaling van de kosten daarvan.
 5. Het recht op uitkering bestaat niet voor zover een andere partij de schade waarop de Garantie betrekking heeft dekt of verplicht is te dekken.
 6. De Garantie strekt niet tot terugbetaling van:
  1. gelden die niet in waarborg staan bij Stichting Derdengelden Certo Escrow;
  2. waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een Reisdienst; en
  3. verzekeringspremies, poliskosten, creditcardkosten, wijzigingskosten, rentekosten, visakosten en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de Reissom.

Artikel 4 – Hoe maakt u aanspraak op de Garantie?

 1. Een aanspraak op de Garantie dient u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de overeengekomen einddatum van de Reisdienst, per e-mail (info@sto-garant.nl) of telefonisch (+31 (0)85 130 29 43) bij STO Garant in te dienen.
 2. Om aanspraak te maken op de Garantie stuurt u de volgende bescheiden aan STO Garant:
  1. de reisovereenkomst met de Reisorganisatie of de boekingsbevestiging, én;
  2. de factuur waarop staat aangegeven dat de Garantie van toepassing is, én;
  3. een bewijs van betaling van de factuur (bankafschrift), én;
  4. de bevestiging per e-mail van STO Garant dat uw Reissom in waarborg staat, én;
  5. in geval van personenvervoer: een kopie/foto van eventuele reisbescheiden zoals (vervoers)tickets, e.d..
 3. Uw aanspraak op de Garantie vervalt indien de aanspraak niet binnen de termijn en op de wijze als genoemd in lid 4.1 en lid 4.2 bij STO Garant is ingediend.
 4. Op verzoek van STO Garant dient u alle andere informatie die van belang kan zijn voor de bepaling van de rechten en plichten van STO Garant en het uitvoeren van de geplande Reisdienst of de alternatieve Reisdienst zo spoedig mogelijk te verschaffen.
 5. Indien u de aanspraak niet volledig indient of niet voldoende meewerkt aan het verstrekken van de benodigde aanvullende informatie, ook niet nadat u een termijn van vier weken is gegeven om daar alsnog aan te voldoen, vervalt het recht op aanspraak op de rechten uit de Garantieregeling.
 6. Een vordering jegens STO Garant op grond van de Garantieregeling is niet-overdraagbaar en kan niet worden bezwaard.

Artikel 5 – Slotbepalingen

 1. Uw vorderingen jegens de Reisorganisatie gaan bij wijze van subrogatie over op STO Garant nadat STO Garant de (geplande of alternatieve) Reisdienst of repatriëring heeft uitgevoerd. U bent verplicht hier op eerste verzoek van STO Garant aan mee te werken, op straffe van verval van de Garantie.
 2. STO Garant is bevoegd de Garantieregeling te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen gelden voor alle Reisdiensten die zijn afgesloten nadat de nieuwe versie van de Garantieregeling beschikbaar is gesteld via de website van STO Garant.
 3. Op de Garantie is Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
 4. Alle geschillen tussen u en STO Garant worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, locatiebevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Reisorganisatie zoeken?

Alle STO Garant deelnemers staan op deze website vermeld. Controleer hier of de organisatie die je zoekt is aangesloten bij STO Garant.